Небитовите клиенти са задължени да изберат своя доставчик на свободния пазар на електрическа енергия. 

Регулации

Небитовите клиенти са задължени да изберат своя доставчик на свободния пазар на електрическа енергия. 

От 1 юли 2021 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, са задължени да изберат своя доставчик на свободния пазар на електрическа енергия. 

Съгласно поетите ангажименти от страна на държавата пълната либерализация на енергийния пазар, което означава излизането и на битовите потребители на свободния пазар, трябва да приключи до края на 2025 година.

Движещата сила за постигане на пълна либерализация на пазара е насърчаване на свободното формиране на цената на електрическата енергия и създаване на конкурентни среда за сектора.