ОБЩИ ПРИНЦИПИ

ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ

В КОМБИНИРАНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

С КООРДИНАТОР „ЕЛ БОНУС” ЕООД

I.        Общи принципи

1.1. Настоящите Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на комбинираната балансираща група на „ЕЛ БОНУС” ЕООД („Общи принципи“)  съдържат общите правила и условия за разпределяне на небалансите и разходите за небаланси между отделните участници в комбинираната балансираща група на „ЕЛ БОНУС” ЕООД.

1.2. „ЕЛ БОНУСЕООД (“Дружеството“) е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 131381543, със седалище и адрес на управление - гр. София, 1000, район „Средец“, ул. „Аксаков“ №11а, ет. 4, офис 2.

1.3. Дружеството притежава Лицензия за търговия с електрическа енергия №Л-484-15 от 16.03.2017г., с включени права и задължения на „Координатор на стандартна балансираща група” и „Координатор на комбинирана балансираща група”, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране („КЕВР“).

1.4. Дружеството е вписано като координатор на комбинирана балансираща група на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници в публичния регистър на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), съгласно чл.65 от Правилата за търговия с електрическа енергия („ПТЕЕ“ или „Правилата“) със статус „активен”.

1.5. Тези Общи принципи са приети от „ЕЛ БОНУС” ЕООД, в качеството си на Координатор на балансираща група, който има право да изменя и допълва тези Общи принципи. При всяка промяна, и/или допълнение на Общите принципи, „ЕЛ БОНУС” ЕООД актуализира публикуваните Общи принципи на интернет страницата си.

II.      Същност и цел на балансиращата група

Целта на балансиращите групи е агрегиране на небалансите вътре в тях. Членовете на групата прехвърлят отговорността за балансиране на Координатора на балансираща група, който разпределя общия небаланс в балансиращата група между членовете на балансиращата група, с което се смекчава икономическия ефект от цените на балансиращата енергия.

III.    Принципи при разпределение на небалансите

3.1. Общите принципи, по които Координатора извършва разпределянето на небалансите между участниците в комбинираната балансираща група на „ЕЛ БОНУС” ЕООД  са:

1. Равнопоставеност и справедливост

2. Пропорционалност - Координаторът разпределя пропорционално небалансите между членовете спрямо тежестта, с която допринасят за небалансите на групата

3. Прозрачност, точност и яснота - участниците получават информация, както за индивидуалните си небаланси и разходи за небаланси, така и за общият небаланс и разходи на групата.

IV.    Определяне на небалансите

4.1. Небалансите на групата се определят на база агрегирани измерени стойности за производство и физически обмени, отнесени към Координатора на балансираща група за всеки период на сетълмент. Небалансите се определят за всеки астрономически час, на база производството за часа. Небалансите на членове на балансиращата група се определят както следва:

·        Производител, член на групата, е в „недостиг", в случай че измерената стойност на произведената от него електрическа енергия е по - малка от стойността по утвърдения график.

·        Производител, член на групата, е в „излишък", когато измерената стойност на произведената от него електрическа енергия е по - голяма от стойността по утвърдения график.

·        ЕСО ЕАД определя небалансите на Координатора съгласно ПТЕЕ.

·        ЕСО изготвя и предоставя на Координатора месечно извлечение за сетълмент на комбинираната балансираща група, включващо стойностите за всеки период на сетълмент.

·        Координаторът разпределя пропорционално небалансите на всеки участник в групата спрямо индивидуалната тежест, с която всеки участник допринася за небалансите на групата и в резултат на вътрешногруповата агрегация определя индивидуални цени за излишък и недостиг за всеки участник.

·        Участникът в групата получава ежемесечна подробна справка, както за индивидуалните си небаланси и разходи за небаланси, така и за общият небаланс и разходи на групата.

4.2. Всички допълнителни разходи, възникнали вследствие на промяна в нормативната уредба, вкл. но не само промени в пазарния модел, методики на ценообразуване или методиката на ЕСО за сетълмент на небаланси и определяне на цени на балансираща енергия за всеки период на сетълмент, промени и/или актове, приети от КЕВР и/или друг компетентен орган, се начисляват от „ЕЛ БОНУС” ЕООД и се заплащат от участника, считано от датата на влизане в сила на промените до изтичане на срока на действие на договора, сключен между „ЕЛ БОНУС” ЕООД и участника, съобразно предоставена информация за размера и методиката на формиране на разходите.

V.      Участие в комбинираната балансираща група с Координатор „ЕЛ БОНУС” ЕООД    

5.1. Във връзка с участието на производители на електрическа енергия от ВЕИ, Координатора на комбинирана балансираща група сключва Договор с НЕК ЕАД, съгласно чл.11, т.14 от Правилата за търговия с електрическа енергия.

5.2. Член на комбинираната балансираща група на „ЕЛ БОНУС” ЕООД може да бъде всеки производител на енергия от възобновяеми енергийни източници, получил достъп и регистриран на пазара на балансираща енергия и изпълнил задълженията си за присъединяване към комбинирана балансиращата група с координатор „ЕЛ БОНУС” ЕООД.

5.3. Условия за включване в балансиращата група на „ЕЛ БОНУС” ЕООД:

1. Подаване на молба до Координатора на комбинираната балансираща група, която съдържа следната информация:

-    данни за участника и за настоящият му координатор ако има такъв;

-    желана дата за присъединяване към групата, която не може да бъде по-рано от 30 (тридесет) календарни дни след изпращане на молбата за участие в комбинирана балансиращата група и винаги от 1-во число на месеца;

-    почасови данни за заявена и за реално произведена от участника енергия за последните 6 месеца.

2. Координаторът проверява получените данни, изготвя анализ за ефекта от евентуалното участие на заявителя в групата и отговаря в срок до 7 (седем) дни в писмен вид за съгласието за участието на заявителя в балансиращата група или мотивирано отказва да приеме кандидата за участник в балансиращата група.

3. След изпълнение на условията по т.1 и потвърждение от страна на „ЕЛ БОНУС” ЕООД, участникът сключва договор с Координатора „ЕЛ БОНУС” ЕООД, чрез който се урежда участието му в балансиращата група.

5.4. Условията в тези Общи принципи се прилагат с приоритет пред индивидуалните договори на участниците в балансиращата група с Координатор „ЕЛ БОНУС” ЕООД.

Настоящите Общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на комбинираната балансираща група на „ЕЛ БОНУС” ЕООД са разработени в съответствие изискванията на чл.58, ал.1, т.2 от Правилата за търговия с електрическа енергия.

В случай на противоречие между текстовете на български и на английски език, текстът на български ще има предимство.