picture
Техническото проектиране, експлоатация, поддръжка и оценка на електроцентрали, техния мониторинг и анализ, както и инженерни изчисления и моделиране на методологии за краткосрочно и дългосрочно прогнозиране.
"Акуратната прогноза е ключова за успеха, а точният анализ е първата стъпка към нея"

Mагистърска степен по Електроенергетика и електрообзавеждане от "Технически университет - София"

 Лицензиран проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност.


Христо е ключова фигура в отдела за балансиране, търговия, прогнозиране и анализи на компанията. Основните му сфери на компетентност в Ел Бонус са: 

 • Търговия с електроенергия на либерализирания енергиен пазар в България;
 • Прогнозиране енергийното производство от различни видове производители;
 • Оценка текущото представяне на балансиращата група по различни ключови показатели;
 • Инженерни изчисления и моделиране поведението на групата на краткосрочна и дългосрочна база;
 • Изготвяне на анализи свързани с търговията, привличането на нови клиенти и структуриране портфолиото на балансиращата група, и др. 

През годините той е придобил широк спектър от знания в областта на енергетиката, позволяващи му широк поглед и избор на оптималното решение. Част от професионалният му път: 

Инженер ВЕИ в Скай Солар България Ко ЕООД (2012 – 2019), където отговорностите му включват:

 • изготвяне на техническа проекта документация за изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФвЕЦ);
 • технически контрол и координация на дейностите по време на изграждане на фотоволтаични електрически централи;
 • техническа оценка на проектна документация за енергийни системи, базирани на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
 • мониторинг и анализ работата на фотоволтаични инсталации;
 • инженерни изчисления и моделиране на процесите при производство на електрическа енергия от ВЕИ;
 • изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози за електропроизводството на фотоволтаични електрически централи;
 • техническа експлоатация на фотоволтаични електрически централи;
 • управление на дейности по гаранционно и извънгаранционно обслужване на оборудване и инсталации;
 • координира дейности с подизпълнители и контрагенти от България и чужбина;
 • рганизира и ръководи дейностите по спедиция и логистика на оборудване и материали;
 • изготвяне на документация и организиране на дейностите по „Здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗБУТ).

Инженер Енергетик в Нимекс-2004 ООД (2009-2012), където отговорностите му включват:

 • инженерно проектиране на електроприсъединителни съоръжения за ВЕИ, електроснабдителни съоръжения, промишлено и битово електроснабдяване;
 • анализ работата на електропроизводствени, електропреносни и електроразпределителни съоръжения;
 • инженерни изчисления и моделиране на процесите при производство на електрическа енергия от ВЕИ;
 • инженерни изчисления при оценка на ветровия потенциал съгласно международните стандарти;
 • технически анализ и изследване работата на нови зелени технологии;
 • работа със законодателството и нормативно техническата уредба в Република България, работа с международни и европейски технически стандарти и нормативи.

 Инженер проектант в Т и Т Инженеринг ООД (2006 – 2009), където отговорностите му включват:

 • изготвяне на инженерни проекти по част електрическа за сгради с битово и обществено предназначение;
 • изготвяне на количествено-стойностни сметки;
 • упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на обекти;
 • работа със законодателството и нормативно-техническата уредба в Република България, работа с международни и Европейски технически стандарти и нормативи.

Опитът на Христо се засилва от множество обучения, свързани със сервиз и поддръжка на оборудване, анализ на данни, търговия с енергия и др. 

 • Ноември 2018г. - SMA Solar Academy - “First Level Support: Sunny Central CP”
 • Юли 2017г. - SMA Solar Academy - “Maintenance: Sunny Central CP”
 • Май 2015г. - Gamesa Electric, S.A. - Maintenance and service of “E-500 TL Plus” central inverters

Владее английски език.