picture
Управление на цялостния процес на търговия с електроенергия, енергиен мениджмънт при крайните клиенти и разработване на модели и стратегии за балансиране на крайните клиенти и производителите на електроенергия
"Сигурност, информираност и прозрачност са основните принципи на работата с нашите клиенти"

Докторска степен от Факултет по електроника Техническия университет в София

Дисертация "Анализ, изследване и разработване на модели и технологии за внедряване на интелигентни измервателни системи"

Магистърска степен от Факултет по електроника, Технически университет - София

Дипломна работа: "Реализация на електронна система с MCU за измерване на механични деформации"


Радослав е директор на отдела за "Балансиране, търговия, прогнозиране и анализи на компанията." Основните му сфери на компетентност в Ел Бонус са:

 • Развитие на свободния пазар на електроенергия;
 • Идентифициране, комуникация, офериране и договаряне с крайни клиенти и производители на електроенергия;
 • Управление, обучение и администриране на посредниците за продажба на електроенергия;
 • Участие и провеждане на различни вътрешнотърговски обучения на персонала на дружеството;
 • Управление на цялостния процес на търговия с електроенергия в дружеството;
 • Осъществяване на енергиен мениджмънт при крайните клиенти на електроенергия;
 • Разработване на модели и стратегии за балансиране на крайните клиенти и производителите на електроенергия от ВЕИ (възобновяеми източници на енергия) и конвенционални електроцентрали.

Радослав има дългогодишен опит в областта на енергетиката, позволяващи му широк поглед и избор на оптималното решение. Част от професионалният му път е:

Ръководител на отдел "Балансиране, борси, прогнози и анализи" в GVILtd, където отговорностите му включват: 

 • Продажба, закупуване и балансиране на електроенергия за ключови потребители и производители на свободния пазар;
 • Управление на цялостния процес на търговия с електроенергия в дружеството;
 • Осъществяване на енергиен мениджмънт при крайните клиенти на електроенергия);
 • Идентифициране, комуникация, офериране и договаряне с крайни клиенти и производители на електроенергия;
 • Участие и провеждане на различни вътрешнотърговски обучения на персонала на дружеството;
 • Разработване на модели и стратегии за балансиране на крайните клиенти и производителите на електроенергия от ВЕИ (възобновяеми източници на енергия) и конвенционални електроцентрали;
 • Управление, обучение и администриране на посредниците за продажба на електроенергия;
 • Участие и провеждане на различни вътрешнотърговски обучения на персонала на дружеството;

Първи вицепрезидент на енергийния пазар в “ESCO SERVICES” Ltd., където отговорностите му включват:

 • Продажба на електроенергия на ключови клиенти на свободния пазар и разработване на договори за енергийна ефективност с ЕСКО;
 • Развитие на свободния пазар на електроенергия;
 • Идентифициране, комуникация, офериране и договаряне с крайни клиенти, потребители на електроенергия;
 • Управление, обучение и администриране на посредниците в областта на електроенергията;
 • Участие и провеждане на различни вътрешнотърговски обучения на персонала на дружеството;
 • Управление на цялостния процес на търговия с електроенергия в дружеството;
 • Осъществяване на енергиен мениджмънт в крайните клиенти на електроенергия.

Мениджър „Ключови клиенти“ в “ENERGO-PRO ENERGY SERVICES” Ltd (2014 – 2015), където отговорностите му включват:

 • Продажби и договаряне с различни ключови крайни клиенти в България, като например големи заводи, фабрики, промишлени предприятия, електроцентрали, бизнес сгради, хотели и други;
 • Извършване на идентификация на нуждите на ключовите крайни клиенти, обаждания, организиране на срещи, преговори, предоставяне на информация за либерализирания; енергиен пазар относно възможностите за участие и намаляване на разходите за енергия
 • Изготвяне на диференциран енергиен анализ и търговски модели за сътрудничество;
 • Разработване на успешен търговски модел за "пазар на покупките";
 • Подписване на договори и успешна регистрация с над 30 ключови крайни клиенти в продължение на половин година;
 • Участие в различни вътрешни търговски обучения.

Енергетик в “HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO BULGARIA” JSC, където отговорностите му включват:

 • Организиране и координиране на доставките на енергия, газ и вода в завода;
 • Изготвяне на инвестиционни анализи и предпроектни проучвания за въвеждане на нови мерки за енергийна ефективност и икономии в завода;
 • Управление на персонала по поддръжката в частта електричество и механизация;
 • Управление на инвестиционни проекти на дружеството;
 • Ръководител на проекта за процеса на рехабилитация на вакуумната сушилня "Микафил" за сушене на намотките на електрическите трансформатори;
 • Изготвяне на предпроектно проучване, оценка на състоянието, анализ на възможностите, както и преговори с ABB за изпълнение на рехабилитацията;
 • Подписване на договор за рехабилитация с АББ, контрол на доставката на резервни части, както и контрол на пускането в експлоатация.

Мениджър търговия с енергия в “VIVID POWER” JSC, където отговорностите му включват:

 • Работа с клиенти и доставчици;
 • Подготовка на търговски портфейл и графици за вътрешния и външния пазар;
 • Подготовка на документация и електронни търгове за участие в разпределението на трансгранични преносни капацитети за трансгранична търговия, както от "ЕСО" АД, така и от съседните системни оператори;
 • Анализи на резултатите и прогнози за вътрешния пазар в България, както и за пазарите в региона, Западна Европа и борсовата търговия с енергия;
 • Изготвяне и представяне на документи за свободния пазар на електроенергия в България;
 • Управление и попълване на базите данни на Центъра за управление на енергетиката графици на доставчици и клиенти, количества електроенергия, исторически справки, разплащания и др;
 • Научноизследователска и развойна дейност, проектиране и внедряване на електронна система за дистанционно почасово наблюдение на потреблението на електроенергия от клиентите, автоматизирани графици за поръчки от клиентите и допълнителни услуги, свързани с автоматичното изчисляване на дисбалансите и паричните потоци в Центъра за енергиен контрол.

В хода на професионалната си кариера до този момент, Радослав е подготовката на редица значими енергийни проекти, сред които: 

 • Предпроектно проучване и лицензионна процедура за електроцентрала с газов комбиниран цикъл 400 MW в близост до град Девня;
 • Проучване на възможностите за изграждане на електроцентрала с газов комбиниран цикъл с мощност 130 MW в близост до град София;
 • Предпроектно проучване и предварителни договори за фотоволтаична електроцентрала 2 MW в близост до град Силистра;
 • Изготвяне на предложение за Национална енергийна стратегия като част от проекта "Интелигентни електрически мрежи в България";
 • Разработване и внедряване на система за интелигентно отчитане на потреблението от крайните клиенти в България.

Опитът на Радослав се допълва от множество технически компетенции и умения за работа със специализиран софтуер. Сред неговите твърди умения в материята са: 

 • Отлични познания и работа с оборудване за контрол, измерване и изпитване и автоматизация.
 • Отлично познаване, работа и прилагане на документация и стандарти в различни области на инженерството и качеството.
 • Отлични компютърни умения (хардуер + софтуер).
 • Познаване и работа с MPU и MCU.
 • Отлични познания и работа със следните операционни системи: Windows XP, Vista, Windows 7.
 • Отлични познания и работа с текстови редактори Word и Excel, както и с всички останали програми от пакета MS Office (2003, 2007, 2010).
 • Отлични познания и работа със следните графични редактори: Adobe Photoshop, Quark XPress, Macromedia Flash.
 • Отлични познания и работа с Orcad.
 • Добри познания и работа с платформи за търговия с акции.

Радослав Иванов е автор и на значими статии и публикации в сферата на енергетиката: 

 • Ivanoff R., Intelligente Sensoren zur Messung mechanischer Größen auf Basis von Analog-Mikrocontrollern, Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Conference of electronics, Ilmenau, Sofia, Skopje, Nis, 2005.
 • Маринов М., А. Хуба, Р. Иванов, Система за онлайн измерване на механични параметри, Годишник на електрониката, Созопол, 2005, ISBN 954 438 519 3, книга 3, стр. 178 ÷ 183.
 • Иванов Р., Т. Джамийков, Изследване на оптоелектронни компоненти чрез измервателна микропроцесорна платформа, Годишник на електрониката, Созопол, 2007
 • Иванов Р., Т. Джамийков, П. Якимов, Възможности за организиране на система за дистанционно отчитане на потреблението на електрическа енергия, Годишник на електрониката, Созопол, 2009, ISSN 1313-1842, книга 1, стр. 125 ÷ 128.
 • Иванов Р., П. Якимов, Т. Джамийков, Стандартизацията на интелигентното измерване и съобщенията като съществени характеристики на интелигентните мрежи, Годишник на електрониката, Созопол, 2010, ISSN 1313-1842, книга 2, стр. 27 ÷ 30.
 • Якимов П., С. Овчаров, Н. Тулиев, Е. Балканска, Р. Иванов, Трифазен преобразувател на мощност за приложение в система за дистанционно управление на енергията, Годишник на електрониката, Созопол, 2010, ISSN 1313-1842, книга 2, стр. 31 ÷ 34.
 • Иванов Р., П. Якимов, Т. Джамийков, Внедряване на интелигентно измерване като съществена част от съвременната измервателна инфраструктура от крайните клиенти, Годишник на електрониката, Созопол, 2011, ISSN 1313-1842, книга 2, стр. 17 ÷ 21.
 • Иванов Р., Инфраструктурен и функционален модел за внедряване на интелигентно измерване, Списание Енергетика, София, брой 3, май-юни 2012 г., стр. 18-21.
 • Маринов М., Б. Ганев, Р. Иванов, Реализация на иновативна климатична система с използване на Power over Ethernet сензорни възли, Годишник на електрониката, Созопол, 2012, ISSN 1314-0078, кн. 1, стр. 85 ÷ 88.

Владее английски и немски език.