picture
Експерт енергийни операции и балансиране.
Експерт в енергийни операции, графици и работа с клиенти.

Александра  активно отговаря за дейностите в отдела за балансиране, търговия, прогнозиране и анализи на компанията. Основните и отговорности в Ел Бонус са:

  • Анализиране на производствените резултати;
  • Номиниране на търговски и производствени графици;
  • Извършване на сделки с електроенергия;
  • Изготвяне на дългосрочни и краткосрочни прогнози;
  • Изготвяне на сетълмент и REMIT отчети.

Александра има солиден опит в сферата с търговия на електроенергия, придобит от работата й в едни от най-големите енергийни компании в България.

Сертификати:

  • REMIT – регламент за интегритет и прозрачност при търговията на едро с енергия –Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ гр. София, Стопански Факултет▪ REMIT – регламент за интегритет и прозрачност при търговията на едро с енергия –Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ гр. София, Стопански Факултет
  • „Управление на риска в енергийните пазари – REMIT, MiFID II, EMIR и финансови инструменти“  – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ гр. София, Стопански Факултет
  • Финансов анализ за мениджъри и финансови специалисти – курс при Германо-Българската индустриална – търговска камара
  • Анализ на данни и изготвяне на отчети с SQL – курс при Център За Професионално обучение Devise Expert
  • Сертификат за търговия с електро енергия на пазарени сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“