ОБЩИ ПРИНЦИПИ

ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ В СТАНДАРТНАТА

БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

С КООРДИНАТОР „ЕЛ БОНУС” ЕООД

Настоящите Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на стандартната балансираща група на „ЕЛ БОНУС” ЕООД („Общи принципи“) съдържат общите правила и условия за разпределяне на небалансите и разходите за небаланси между отделните участници в стандартната балансираща група на „ЕЛ БОНУС” ЕООД.

A. Общи положения

1.    ЕЛ БОНУСЕООД („Дружеството“) е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 131381543, със седалище и адрес на управление - гр. София, 1000, район „Средец“, ул. „Аксаков“ №11а, ет. 4, офис 2.

2.    Дружеството притежава Лицензия за търговия с електрическа енергия №Л-484-15 от 16.03.2017г., с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана балансираща група”, съгласно чл.39, ал.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране /„КЕВР“/.

3.    Дружеството е вписано като координатор на стандартна балансираща група в публичния регистър на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД), съгласно чл.65 от Правилата за търговия с електрическа енергия („ПТЕЕ“ или „Правилата“) със статус „активен”.

4.    Член на стандартната балансираща група може да бъде търговски участник на пазара на електрическа енергия (потребител, производител или търговец), регистриран на пазара на балансираща енергия, и изпълнил задълженията си за присъединяване към стандартната балансиращата група с координатор „ЕЛ БОНУС” ЕООД.

5.    Основата за определяне на небалансите в групата са агрегираните измерени стойности на производството, потреблението и физическите обмени, отнесени към координатора. При разлика между измерените и прогнозни данни електрическа енергия за всеки час (периода на сетълмент) се формира енергиен недостиг, респективно енергиен излишък, или това са небалансите, подлежащи на разпределяне.

6.   Небалансите на всяка една балансираща група се определят от Електроенергийния системен оператор в изпълнение на разпоредбите на ПТЕЕ чл.177.

7.   Тези Общи принципи са приети от „ЕЛ БОНУС” ЕООД, в качеството си на Координатор на балансираща група, който има право да изменя и допълва тези Общи принципи. При всяка промяна, и/или допълнение на Общите принципи, „ЕЛ БОНУС” ЕООД актуализира публикуваните Общи принципи на интернет страницата си.

Б. Принципи при разпределяне на небалансите

Общите принципи, по които Координатора извършва разпределянето на небалансите между участниците в стандартната балансираща група на „ЕЛ БОНУС” ЕООД са:

1.   Равнопоставеност и справедливост;

2.   Пропорционалност - Координаторът разпределя пропорционално небалансите между членовете спрямо тежестта, с която допринасят за небалансите на групата;

3.   Прозрачност, точност и яснота - участниците получават информация, както за индивидуалните си небаланси и разходи за небаланси, така и за общият небаланс и разходи на групата.

B. Определяне на небалансите и ценообразуването им

1.   След получаване на валидираните измерени стойности, „ЕЛ БОНУС” ЕООД, в качеството му на Координатор на стандартна балансираща група, определя общите небаланси на всеки потребител/производител в стандартната балансираща група, по отношение на места на измерване от съответната мрежа, за всеки период на сетълмент.

2.    Сумарното производство на производител в стандартната балансираща група на „ЕЛ БОНУС” ЕООД е равно на сумата от общото производство на обектите на производителя, за които „ЕЛ БОНУС” ЕООД е поел отговорност за балансиране.

3.    Сумарното потребление на производител в стандартната балансираща група на „ЕЛ БОНУС” ЕООД е равно на сумата от общото потребление на обектите на потребителя, за които „ЕЛ БОНУС” ЕООД е поел отговорност за балансиране.

4.    Координаторът изчислява индивидуалния почасов небаланс на всеки член на групата.

5.    При неизпълнение от страна на производителя, в качеството му на продавач, на задълженията си, произтичащи от сключен договор за покупко-продажба и балансиране на електрическа енергия с „ЕЛ БОНУС“ ЕООД, в качеството му на търговец/координатор, за известяване относно обстоятелства, които по някакъв начин биха се отразили върху производството на електрическа енергия от обектите на производителя, както и за ограничения в производството на обектите на производителя, наложени от компетентните органи, „ЕЛ БОНУС“ ЕООД има право да начислява на производителя разход за причинените от него небаланси по следната методология:

5.1.   Регистрираните дневни почасови графици за производство на електроенергия от обектите на производителя за съответния календарен месец на доставка се налагат един след друг и се получава месечен почасов производствен график на производителя.

5.2.   „ЕЛ БОНУС“ ЕООД получава от съответния мрежови оператор данните и показанията от средствата за търговско измерване в точката на присъединяване на обектите на производителя, посредством xml файлове, относно измереното количество нетна електрическа енергия за отчетния период, произведена от обектите на производителя.

5.3.   На базата на данните по т.5.1. и т.5.2., за съответния отчетен период, „ЕЛ БОНУС“ ЕООД изчислява почасовата разлика на количествата електроенергия съгласно производствения график минус измерените количества  електроенергия съгласно средствата за търговско измерване за всеки час. В резултат на изчисленията, за всеки час (период на сетълмент) се формира енергиен недостиг или енергиен излишък. 

5.4.   Формираното количество енергиен излишък за съответния час за отчетения период се умножава по съответната цена за всеки час на ЕСО ЕАД за излишък на балансиращия пазар (в лв./МВтч). Реализираният разход за небаланс се заплаща от производителя при условията и в сроковете, уговорени в договора и приложенията към него, за плащане  на сумите по издадените по договора фактури.

5.5.   Формираното количеството енергиен недостиг за съответния час за отчетения период се умножава по съответната цена за всеки час на ЕСО ЕАД за недостиг на балансиращия пазар (в лв./МВтч). Реализираният разход за небаланс се заплаща от производителя при условията и в сроковете, уговорени в договора и приложенията към него, за плащане  на сумите по издадените по договора фактури.

6.    Координаторът извършва количествен и финансов сетълмент на месечна основа.

7.   В края на всеки месец на базата на общите стойности на небалансите за този период се фактурира балансиращата енергия между координатора и членовете на групата.

8.    Координаторът определя цена на балансиращата енергия в групата за енергиен недостиг и енергиен излишък, необходими за взаимно компенсиране на небалансите на участниците в стандартната балансираща група, за всеки период на сетълмент.

9.    „ЕЛ БОНУС” ЕООД извършва сделки с енергийни небаланси с участниците в стандартната балансираща група по цена на недостиг и цена на излишък, определени от електроенергийния системен оператор по реда на ПТЕЕ в следните случаи:

когато енергийният излишък на един или няколко участника в стандартната балансираща група не е достатъчен за покриване на енергийния недостиг на друг или няколко други участници в групата,

когато енергийният излишък на един или няколко участници в стандартната балансираща група надвишава количеството енергия, необходимо за покриване на енергийния недостиг на останалите участници в групата.

10.     Всички допълнителни разходи, възникнали вследствие на промяна в нормативната уредба, вкл. но не само промени в пазарния модел, методики на ценообразуване или методиката на ЕСО за сетълмент на небаланси и определяне на цени на балансираща енергия за всеки период на сетълмент, промени и/или актове, приети от КЕВР и/или друг компетентен орган, се начисляват от „ЕЛ БОНУС” ЕООД и се заплащат от участника, считано от датата на влизане в сила на промените до изтичане на срока на действие на договора, сключен между „ЕЛ БОНУС” ЕООД и участника, съобразно предоставена информация за размера и методиката на формиране на разходите.

11. При условията на настоящите Общи принципи Координаторът начислява индивидуалните небаланси (излишък и недостиг), които се заплащат от Участника в следните случаи:

11.1. при отклонения с повече от 8% (осем процента) от прогнозния график (положителна и отрицателна) в даден период на сетълмент от всеки производител, участник в балансиращата група, независимо от първичния енергиен източник;

11.2. при отклонения с повече от 3% (три процента) от прогнозния график (положителна и отрицателна) в даден период на сетълмент от всеки потребител, участник в балансиращата група.

11.3. при събития или промени от извънреден характер, водещи до 10% (десет процента) повишение на разходите за балансиране или до допълнителни разходи за балансиране.    

Г. Участие в стандартната балансираща група с Координатор „ЕЛ БОНУС” ЕООД

Във връзка с участието на производители на електрическа енергия от ВЕИ, Координатора на стандартната балансираща група сключва Договор с НЕК ЕАД, съгласно чл.11, т.14 от Правилата за търговия с електрическа енергия.

Условия за включване в балансиращата група на „ЕЛ БОНУС” ЕООД:

1.   Подаване на молба до Координатора на стандартната балансираща група, която съдържа следната информация:

-        данни за участника и за настоящият му координатор ако има такъв;

-        желана дата за присъединяване към групата, която не може да бъде по-рано от 30 (тридесет) календарни дни след изпращане на молбата за участие в стандартната балансираща група и винаги от 1-во число на месеца;

-        почасови данни за заявена и за реално произведена от участника енергия за последните 6 месеца.

2.    Координаторът проверява получените данни, изготвя анализ за ефекта от евентуалното участие на заявителя в групата и отговаря в срок до 7 (седем) дни в писмен вид за съгласието за участието на заявителя в балансиращата група или мотивирано отказва да приеме кандидата за участник в балансиращата група.

3.    След изпълнение на условията по т.1 и потвърждение от страна на „ЕЛ БОНУС” ЕООД, участникът сключва договор с Координатора „ЕЛ БОНУС” ЕООД, чрез който се урежда участието му в балансиращата група.

4.    Условията в тези Общи принципи се прилагат с приоритет пред индивидуалните договори на участниците в балансиращата група с Координатор „ЕЛ БОНУС” ЕООД.

Настоящите Общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на стандартната балансираща група на „ЕЛ БОНУС” ЕООД са разработени в съответствие изискванията на чл.58, ал. 1, т. 2 от Правилата за търговия с електрическа енергия.

В случай на противоречие между текстовете на български и на английски език, текстът на български ще има предимство.